• Strona główna
 • O nas
 • Formacja
 • Sł. B. Ks. R. Spiske
 • Aktualności
 • Galeria
 • Kontakt
 • Linki
 • Apostolstwo

  „Owoc jest uzależniony od otwarcia się na Bożą łaskę, od współpracy z nią i od wypełniania Bożych przykazań, a zwłaszcza przykazania miłości.”
  – Sł. B. ks. Robert Spiske –

  ”Służba człowiekowi jest specjalnym zadaniem naszej wspólnoty.
  Wszystkie nasze posługi mają stać się wyrazem bezinteresownej miłości.”
  (z Konstytucji Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi)

  Nasza droga to:

  • modlitwa,
  • naśladowanie Jezusa według rad ewangelicznych,
  • praca wychowawcza wśród dzieci w przedszkolach i domach dziecka,
  • katechizacja,
  • posługa chorym i starszym w domach opieki i szpitalach,
  • pomoc w parafiach,
  • praca w domach rekolekcyjnych

  Ufając, że Sł. B. ks. Roberta Spiske czuwa nad dziełem, które rozpoczął i wspiera je swą modlitwą przed Bogiem, siostry jadwiżanki kontynuują służbę zapoczątkowaną 150 lat temu. Staramy się realizować ją w duchu wskazań, które pozostawił nam Ojciec Założyciel. On zaś gorąco pragnął, by siostry jadwiżanki tworzyły jedną rodzinę, by narodowość, wykształcenie, czy wykonywana praca nie stawały się przyczyną podziałów we wspólnocie. 

  Zabiegając o tę jedność w miłości, tak w modlitwie, jak i w zadaniach apostolskich, siostry podejmują – jako powierzone im w Kościele dzieło miłosierdzia – służbę względem potrzebujących pomocy, szczególnie względem dzieci. 

  Najważniejszym zadaniem sióstr św. Jadwigi, zgodnie z Konstytucją Zgromadzenia, było i jest chrześcijańskie wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży. Siostry mają także opiekować się dziećmi zaniedbanymi przez środowisko. Misję tą pełnią w przedszkolach, domach dziecka, zakładach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej, ale także w ramach katechizacji szkolnej, czy przez zaangażowanie w formację grup duszpasterskich oraz posługę w domach rekolekcyjnych. Organizują także spotkania formacyjne dla młodzieży.

  Odpowiadając na potrzeby posługi miłości siostry prowadzą również domy opieki dla starszych i chorych oraz pomagają kapłanom w posłudze duszpasterskiej pracując w parafiach jako katechetki, zakrystianki i organistki.
   

  Przedszkole

  W Prowincji Wrocławskiej siostry prowadzą przedszkole we Wrocławiu (Przedszkole Sióstr Jadwiżanek "Ziarenko") oraz w Brzeźnicy.
  Celem wychowania w przedszkolu jadwiżańskim jest prowadzenie dzieci do pełnego rozwoju osobistego, do bycia człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć z innymi i dla innych. Wychowanie przedszkolne to mądre towarzyszenie przedszkolakowi na drodze jego rozwoju, stwarzanie mu wartościowego środowiska wychowawczego oraz wprowadzanie go w świat wartości ludzkich i chrześcijańskich. Służy ono wielostronnemu rozwojowi dziecka. Jest to możliwe, gdy wartości przenikają cały proces wychowania i kształcenia. Dzieciom są stwarzane warunki do rozwoju integralnego zgodnie z programem władz oświatowych, chrześcijańskimi zasadami wychowania oraz wskazaniami Założyciela zgromadzenia.

  Przedszkole jako organ wspomagający wychowanie integralne, a zatem również religijne, ma tworzyć klimat i okazje do świadomego przeżywania wiary. Siostry starają się tak kształtować proces wychowania w przedszkolu, by pomagał on także w odkrywaniu wielkiego bogactwa polskiego dziedzictwa kulturowego.

  Jednocześnie przedszkole jest miejscem ewangelicznej służby rodzinie poprzez kontakt ze środowiskiem rodzinnym naszych podopiecznych, przez organizowane dla rodziców spotkania, zarówno wspierające ich w działaniach wychowawczych, jak również stwarzające im samym okazje do pogłębienia życia religijnego i duchowego umocnienia.


  Katechizacja

  Posługę katechetyczną pełnią siostry we Wrocławiu oraz na placówkach w Wawrzeńczycach, Ścinawie i Kwielicach.

  Praca katechetyczna zawsze odgrywała bardzo ważną rolę w posłudze sióstr jadwiżanek. Była drogą ewangelizacji ukierunkowaną na dzieci i młodzież. Ma na celu doprowadzenie do głębokiej zażyłości, komunii z Jezusem przez pogłębienie wiary, by w ten sposób przygotować młodego człowieka do podejmowania dojrzałych wyborów życiowych i odpowiedzialnego kształtowania siebie. Katecheza jest miejscem przekazywania wiedzy, ale i formacji młodego człowieka, budowania jego systemu wartości w oparciu o Dekalog i naukę Kościoła.


  Dni skupienia i rekolekcje dla dziewcząt

  Organizowane zazwyczaj we Wrocławiu są okazją do wspólnego przeżywania i pogłębiania wiary wraz młodym człowiekiem. Dają możliwość spotkania z Bogiem i z drugim człowiekiem, poznawania siebie nawzajem, by dzielić się radością i entuzjazmem młodości, szukać światła dla wątpliwości i pytań rodzących się w sercu młodego człowieka.

  Kontakt: s. Nikodema – s.nikodema16@gmail.com


  Bursa studencka

  Odpowiedzialne towarzyszenie dziewczętom w latach ich studiów, stworzenie odpowiednich warunków do nauki oraz troska o ich właściwe osobowe wzrastanie i formację religijną – to zadania, które stara się spełniać bursa studencka prowadzona przez siostry. Jest to zatem posługa świadectwem swej obecności i wiary, umiejętnością słuchania, a często praktyczną radą w codziennych sytuacjach.

  Kontakt: s. Róża – +48 662 586 022


  Posługa chorym i starszym

  W Domu Opieki Sióstr św. Jadwigi w Szalejowie Górnym z posługi sióstr korzystają osoby starsze i chore. 

  Celem tej działalności jest nie tylko zapewnienie naszym podopiecznym opieki medycznej i pielęgnacyjnej, ale przede wszystkim stworzenie domu, w którym pomimo niełatwego doświadczenia choroby czy posuwających się lat, będą się czuły otoczone miłością. Dlatego tak ważna jest tu troska o życzliwą obecność oraz tworzenie okazji do przeżywania codzienności razem w świetle wiary. Tak spełnia się, wzorem św. Jadwigi, zabieganie o potrzeby materialne i duchowe człowieka. 


  Dom rekolekcyjny

  Coraz częściej współczesny człowiek poszukuje możliwości wyciszenia się i także indywidualnego przeżycia dni skupienia. Praca w domu rekolekcyjnym to zatem tworzenie miejsca odpoczynku dla przybywających tam osób, a jednocześnie azylu dla odnowy ich ducha. Nierzadko to także okazja do odkrywania w człowieku i wraz z nim tęsknoty za Bogiem i pomocy w poszukiwaniu odpowiedzi na tkwiące w nim głęboko pytania.

  Tę posługę podejmują siostry na placówkach w Polanicy i Brzeźnicy.


  Troska o potrzebujących

  Odpowiedzią na coraz liczniejsze, codzienne prośby o chleb przy klasztornej furcie stało się systematyczne wydawanie żywności potrzebującym. Każdego ranka siostry przygotowują kilkadziesiąt porcji chleba i ciepłą herbatę, by rozdzielić to wśród oczekujących. Starają się przy tym, była to nie tylko kromka powszedniego chleba, ale by człowiek korzystający z pomocy – poprzez uśmiech, życzliwe słowo, czy niekiedy poprzez chwilę rozmowy – mógł odejść umocniony doświadczeniem chrześcijańskiej miłości.

  projekt i wykonanie : SerinDesign.pl